cròniques ultralocals
temes: Eleccions 2007, Llengua ultralocal
etiquetes:

A continuació teniu una taula comparativa de les propostes que els diferents partits que opten al govern municipal fan quant a la política lingüística i la promoció del valencià. He inclós en la taula la llengua que usen en el redactat dels seus programes perquè ja és un indici del seu grau compromís i coherència. En tots els casos, llevat d’EU-Compromís, la informació s’ha obtingut de la versió impressa que han repartit per les cases. Al final hi ha una arreplega dels articles de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià que afecten les administracions locals. Compareu.

cellpadding="2" cellspacing="2">
style="font-weight: bold;">Polítiques de
promoció
style="font-weight: bold;">Llengua del programa electoral
PP sense
propostes
castellà
PSOE “promoure amb decisió la normalització lingüística en els mitjans de comunicació” castellà/valencià
GIM “continuarem recolzant la normalització lingüística” castellà/valencià
EU-Compromís “ús
públic del valencià.”, divulgació de
la llengua a través del mitjans de comunicació,
valencià1
Bloc
Progressista
sense
propostes
castellà/valencià2
CdeM sense
propostes
castellà
  1. Hem consultat la versió digital del programa.
  2. La versió en valencià està farcida d’errors gramaticals de tota classe.

A continuació podeu llegir uns extractes de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià on apareixen algunes de les responsabilitats de les administracions locals en la promoció del valencià:

TÍTOL I
De l’ús del valencià

CAPÍTOL I
De l’ús oficial

Article 7

1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l’administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d’aquelles.

Article 10

Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.

TÍTOL IV
De l’actuació dels poders públics

Article 27

El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d’aquesta.

Article 28

De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d’acord amb els principis i excepcions determinats per la present Llei.

Article 29

El Consell de la Generalitat Valenciana propiciarà l’ensenyament del valencià als funcionaris i empleats públics dependents d’aquesta, de l’administració Local i de la Central en els termes que amb aquesta s’acorda, segons principis de gradualitat i voluntarietat.

Article 30

1. La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals podran exceptuar i bonificar respecte d’obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l’ús del valencià.

2. A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei.

3. Els poders públics valencians, als efectes de l’apartat anterior, assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

4. Els impressos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

comenta-ho