cròniques ultralocals
temes: Eleccions 2007, Llengua ultralocal
etiquetes:

A continuació teniu una taula comparativa de les propostes que els diferents partits que opten al govern municipal fan quant a la política lingüística i la promoció del valencià. He inclós en la taula la llengua que usen en el redactat dels seus programes perquè ja és un indici del seu grau compromís i coherència. En tots els casos, llevat d’EU-Compromís, la informació s’ha obtingut de la versió impressa que han repartit per les cases. Al final hi ha una arreplega dels articles de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià que afecten les administracions locals. Compareu.

cellpadding="2" cellspacing="2">
style="font-weight: bold;">Polítiques de
promoció
style="font-weight: bold;">Llengua del programa electoral
PP sense
propostes
castellà
PSOE “promoure amb decisió la normalització lingüística en els mitjans de comunicació” castellà/valencià
GIM “continuarem recolzant la normalització lingüística” castellà/valencià
EU-Compromís “ús
públic del valencià.”, divulgació de
la llengua a través del mitjans de comunicació,
valencià1
Bloc
Progressista
sense
propostes
castellà/valencià2
CdeM sense
propostes
castellà
  1. Hem consultat la versió digital del programa.
  2. La versió en valencià està farcida d’errors gramaticals de tota classe.

A continuació podeu llegir uns extractes de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià on apareixen algunes de les responsabilitats de les administracions locals en la promoció del valencià:

TÍTOL I
De l’ús del valencià

CAPÍTOL I
De l’ús oficial

Article 7

1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l’administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d’aquelles.

Article 10

Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.

TÍTOL IV
De l’actuació dels poders públics

Article 27

El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d’aquesta.

Article 28

De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d’acord amb els principis i excepcions determinats per la present Llei.

Article 29

El Consell de la Generalitat Valenciana propiciarà l’ensenyament del valencià als funcionaris i empleats públics dependents d’aquesta, de l’administració Local i de la Central en els termes que amb aquesta s’acorda, segons principis de gradualitat i voluntarietat.

Article 30

1. La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals podran exceptuar i bonificar respecte d’obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l’ús del valencià.

2. A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei.

3. Els poders públics valencians, als efectes de l’apartat anterior, assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

4. Els impressos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

tema: Eleccions 2007
etiquetes:

L’eufòria amb què es publicita la futura piscina coberta de Monòver em recorda aquella família que ha encarregat un Mercedes que pagarà amb un rènting onerós i inacabable, però que mentrestant viu en una casa plena de goteres que no té diners per a tapar.

Si obrírem la paleta d’esta bassa coberta, tal vegada ens trobaríem en el fons alguna cabellera espessa de llimacs enganxosos. La propaganda de la pàgina promocional del PP local diu que els preus per a entrar seran: “de los más económicos de la provincia de Alicante”. Molt bé, vol dir que banyar-nos en esta pileta costarà menys que l’entrada als banys de la tia Juana en els seus bons temps? Tal volta no. Examinem-ho.

La piscina l’han pagada a mitges la Diputació1 i Aqualia (l’Ajuntament posa el terreny). Aqualia s’encarregarà de la seua explotació durant 32 anys. Se suposa que en este període de temps l’empresa ha de recuperar la inversió i guanyar diners. Com? Amb les entrades al preu més baix “de la provincia de Alicante”? Difícil.

Mirem com estan les coses a Elda. Elda acaba d’inaugurar la seua piscina coberta no fa ni dos mesos. La gestió i el manteniment són privats amb una concessió a 10 anys, el preu de l’abonament anual és de 210 € (252 € si es vol usar també el gimnàs). L’entrada d’adult costa 3’2 €. Estos preus són iguals tant per als empadronats a Elda com per als forasters. A part, l’Ajuntament d’Elda paga a l’empresa 89.000 € anuals i es fa càrrec de les despeses d’aigua, llum i gas.

La pregunta és: si a Elda, amb una població de 55.138 habitants, segons el padró de l’any passat, la piscina li suposa a l’ajuntament eixe cost anual i l’abonament és tan car (a Petrer és de 109 € anuals per als no empadronats), què costarà a Monòver, que té 12.841 habitants i on l’entrada serà més barata? Ens podem permetre un luxe com este?

N.B.: Este article l’escriu un que ha passat moltes hores a les piscines i que li encantaria tenir un servei com este al costat de casa… però no a qualsevol preu. No mentre en alguns llocs, com davant de sa casa, al centre del poble, no tenen encara les penyes posades. No mentre…

Entrades relacionades:


  1. La Diputació aporta 600 mil euros repartits en tres anualitats de 200 mil i Aqualia posa l’import que falta per a acabar-la. [tornar]